Algemene voorwaarden van Istanbul Bedankjes
(KvK No.: 66650941), gevestigd te Den Haag.

Artikel 1. Algemeen
1.1     Deze voorwaarden zijn, onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en facturen van Istanbul Bedankjes. De gebruiker van deze algemene voorwaarden wordt hierna aangeduid met IstanbulBedankjes.nl en de andere partij met “opdrachtgever”. Deze voorwaarden zijn steeds in de meest recente versie ook van toepassing op toekomstige en/of vervolg overeenkomsten tussen IstanbulBedankjes.nl en opdrachtgever, ook wanneer daarbij niet uitdrukkelijk naar deze voorwaarden wordt verwezen.
1.2     Indien in de offertes van IstanbulBedankjes.nl (hierna: de offerte) of in andere aanbiedingen van IstanbulBedankjes.nl bepalingen zijn opgenomen die expliciet afwijken van bepalingen in de onderhavige algemene voorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot kortingen, betalingstermijnen, minimale orders, transportkosten, etc., gelden deze expliciete bepalingen boven en in de plaats van de bepalingen met betrekking tot overeenkomstige onderwerpen in de onderhavige algemene voorwaarden.
1.3    Door het enkele feit van zijn opdracht aan IstanbulBedankjes.nl doet de opdrachtgever afstand van eventuele zijnerzijds bestaande voorwaarden, hoe ook genaamd en hoe ook gepresenteerd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.4    IstanbulBedankjes.nl is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door IstanbulBedankjes.nl zo spoedig mogelijk worden aangepast.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en bestellingen
2.1     Alle aanbiedingen van IstanbulBedankjes.nl, waaronder ook die welke worden genoemd in de offerte, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs als levertijd, tenzij IstanbulBedankjes.nl in haar opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders vermeldt.
2.2     De overeenkomst komt tot stand door email bevestiging van een opdracht door IstanbulBedankjes.nl dan wel door of bij het begin van de feitelijke uitvoering door IstanbulBedankjes.nl van die opdracht. IstanbulBedankjes.nl behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

 

Artikel 3. Prijzen
3.1     Prijzen en overige condities zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren producten zoals in de aanbieding vermeld. Opdrachten die betrekking hebben op slechts een onderdeel van de aanbieding geven IstanbulBedankjes.nl het recht de hierin vermelde prijzen en condities te herzien.
3.2     Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief kosten van handeling en transport, tenzij IstanbulBedankjes.nl en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
3.3    IstanbulBedankjes.nl zal bij speciale acties, zoals bijvoorbeeld rondom de valentijnsproducten, leveren op of voor de gewenste datum. Echter is IstanbulBedankjes.nl hierbij afhankelijk van de vervoerder en kan dit voor 98% gegarandeerd worden. IstanbulBedankjes.nl is hierdoor niet aanspakelijk op een mogelijk te late levering.

 

Artikel 4. Levering van producten en levertijd
4.1    De aflevering van producten vindt plaats op het moment datIstanbulBedankjes.nl deze in haar magazijn voor verzending aan de opdrachtgever gereed heeft staan. Het risico  bij verzending is voor van  IstanbulBedankjes.nl, mits dit tijdig gemeld wordt.  Bij retourzending van opdrachtgever naar IstanbulBedankjes.nl is het risico voor de verzender.
4.2     Als is overeengekomen dat IstanbulBedankjes.nl de producten op een door de opdrachtgever opgegeven adres zal bezorgen heeft zij aan die verplichting voldaan door de producten éénmaal op dat adres aan te bieden. De opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de producten bij aanbieding niet in ontvangst zijn genomen of op onbevoegdheid van de ontvanger om de producten namens hem in ontvangst te nemen.
4.3     Een overeengekomen levertijd wordt verlengd met de periode waarin IstanbulBedankjes.nl gerechtigd was zich op enig opschortingsrecht of overmacht te beroepen.
4.4     De door IstanbulBedankjes.nl genoemde levertijden zijn maximaal 30 dagen tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever of door de opdrachtgever anders is aangegeven. Indien IstanbulBedankjes.nl de overeengekomen levertijd niet kan nakomen, dient IstanbulBedankjes.nl de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen en met een nieuwe levertijd te komen. De opdrachtgever heeft 3 werkdagen de mogelijkheid de bestelling te ontbinden. Indien de opdrachtgever de betalingsverplichting reeds heeft voldaan dient IstanbulBedankjes.nl het bedrag, bij ontbinding van de opdracht, binnen 30 dagen terug te boeken.
4.5    IstanbulBedankjes.nl heeft het recht om leveringen in gedeeltes te doen plaatsvinden. Als IstanbulBedankjes.nl van dat recht gebruik maakt, geldt iedere levering als een afzonderlijke koopovereenkomst, die voor de opdrachtgever een betalingsverplichting met zich meebrengt.

 

Artikel 5. Levering van speciale producten
5.1     Indien IstanbulBedankjes.nl opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde c.q. bedrukte producten is opdrachtgever verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.
5.2    IstanbulBedankjes.nl is verplicht om vooraf een digitale proefdruk te versturen indien dit via de emailbevestiging aan de opdrachtgever is bevestigd. Drukproef c.q. monster wordt geacht te zijn goedgekeurd door opdrachtgever, indien niet binnen vijf werkdagen daarna door opdrachtgever per email afwijzend op de drukproef c.q. het monster is gereageerd wordt deze gemaakt zoals de proefdruk via email door IstanbulBedankjes.nl is aangeleverd.  Indien de door IstanbulBedankjes.nl geleverde producten in geringe mate – waaronder ook te verstaan verschillen in kleurschakeringen – afwijken van de drukproef of monster dan is dat niet aan te merken als een tekortkoming van IstanbulBedankjes.nl.
5.3    Alle kosten in verband met de door IstanbulBedankjes.nl te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de samenstelling en de bewerking van de in artikel 5.1 bedoelde producten worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.4    De door de opdrachtgever aangeleverde bestanden of door IstanbulBedankjes.nl gecreëerde bestanden blijven eigendom van IstanbulBedankjes.nl. Deze bestanden kunnen door IstanbulBedankjes.nl worden gebruikt voor promotionele doeleinden zoals vermelding op de website, folder of beurzen zonder overleg met de opdrachtgever. IstanbulBedankjes.nl gebruikt de bestanden pas als de levering van de order heeft plaats gevonden. Indien de opdrachtgever hier niet meer akkoord gaat dient deze dit nadrukkelijk per email te melden en dient dit door IstanbulBedankjes.nl bevestigd te worden.

 

Artikel 6. Garanties/reclamering
6.1     Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
6.2     Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen per email binnen 3 dagen na levering van de goederen te geschieden, welke termijn als een vervaltermijn heeft te gelden.
6.3     Reclames ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen te geschieden per email binnen drie dagen nadat de gebreken zijn geconstateerd dan wel redelijkerwijs hadden kunnen worden geconstateerd doch in elk geval binnen twee weken na levering van de zaken, welke termijnen als vervaltermijnen hebben te gelden.
6.4     Reclames ter zake van de hoogte van de door IstanbulBedankjes.nl verzonden facturen dienen binnen de in artikel 11 lid 1 genoemde betalingstermijn per email te geschieden, welke termijn als vervaltermijn heeft te gelden.
6.5     Na ontvangst van de reclame overeenkomstig de voorgaande leden van dit artikel zal IstanbulBedankjes.nl, indien het bezwaar van de opdrachtgever naar haar oordeel gegrond is, overgaan tot herstel, vervanging of vergoeding van het gebrek, zulks uitsluitend ter keuze van IstanbulBedankjes.nl. In geen geval zal de waarde van de prestatie van IstanbulBedankjes.nl als bedoeld in de vorige zin de prijs van het gebrekkige gedeelte van de geleverde producten te boven gaan. IstanbulBedankjes.nl is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van het gebrek, noch is zij gehouden tot enige andere prestatie dan genoemd in de eerste zin van dit lid.
6.6     Indien opdrachtgever reclames ter kennis brengt van IstanbulBedankjes.nl en in verband daarmee, al dan niet op verzoek van IstanbulBedankjes.nl, goederen aan IstanbulBedankjes.nl retourneert, zijn, indien de reclames door IstanbulBedankjes.nl niet worden erkend, alle daarmee gepaard gaande kosten – waaronder ook de kosten van transport – voor rekening van opdrachtgever. Tenzij IstanbulBedankjes.nl in haar retourbevestiging uitdrukkelijk anders vermeldt.
6.7     De aanwezigheid van een gebrek als bedoeld in dit artikel geeft de opdrachtgever niet het recht om zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. IstanbulBedankjes.nl is niet gehouden tot enige prestatie indien en zolang de opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens IstanbulBedankjes.nl (waaronder begrepen de volledige betaling van de koopprijs) heeft voldaan, ongeacht of deze verplichtingen voortvloeien uit de gesloten overeenkomst of op andere wijze zijn ontstaan. Tenzij IstanbulBedankjes.nl in haar retourbevestiging uitdrukkelijk anders vermeldt.
6.8     Correct afgeleverde producten worden niet teruggenomen, tenzij IstanbulBedankjes.nl en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. In dat geval dienen alle te retourneren producten zich in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking te bevinden en zal IstanbulBedankjes.nl de opdrachtgever voor het factuurbedrag van deze producten, verminderd met haar kosten en het bedrag van de waardedaling van de producten crediteren. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6.9    IstanbulBedankjes.nl behoudt zich het recht voor om reclamaties lager dan een bedrag van € 50,- én  minder dan  2% van de totaal  geleverde zaken, niet in behandeling te nemen en niet tot vergoeding over te gaan van de eerder vernoemde geleverde zaken.
6.10    Alle klachten worden door IstanbulBedankjes.nl serieus in behandeling genomen. U kunt deze kenbaar maken via het algemene e-mailadres; info@IstanbulBedankjes.nl

 

Artikel 7 Recht van retour
7.1     De klant heeft  het recht van retour binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product. Zonder opgave van reden kan de klant een product retourneren waarbij de aankoopprijs geheel of gedeeltelijk en naar redelijkheid word terugbetaald. Gepersonaliseerde artikelen worden nooit teruggenomen. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de klant.
7.2    Echter zijn er wel voorwaarden aan het retourneren van een pakket verbonden; Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. (De opdrachtgever moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd.

 

Artikel 8. Overmacht
8.1     In geval van overmacht aan de zijde van IstanbulBedankjes.nl heeft IstanbulBedankjes.nl het recht om, naar haar keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever verplicht te zijn.
8.2     Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, waaronder in elk geval begrepen export- en/of importverboden, een door een derde aan IstanbulBedankjes.nl opgelegd verbod om producten te leveren omdat dat in strijd is met rechten van industriële of intellectuele eigendom van een derde, staking, brand en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken, gebrek aan grond- en hulpstoffen, transportbelemmeringen, oorlogen, oproer en maatregelen van hogerhand, en ongeacht of deze omstandigheden optreden bij IstanbulBedankjes.nl of bij haar toeleveranciers.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
9.1     Alle door IstanbulBedankjes.nl aan de opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van IstanbulBedankjes.nl zolang de opdrachtgever niet alle betalingsverplichtingen heeft voldaan zoals bevestigd aan de opdrachtgever per email.
9.2     Het bepaalde in lid 1 geldt tevens voor vorderingen van IstanbulBedankjes.nl wegens het door de opdrachtgever te kort schieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten.
9.3     Indien IstanbulBedankjes.nl goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever in zijn betalingsverplichtingen jegens IstanbulBedankjes.nl zal te kort schieten is IstanbulBedankjes.nl  de te leveren producten niet verzenden.
9.4     Door opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen voor het personaliseren van bestelde artikelen kunnen door IstanbulBedankjes.nl worden gebruikt voor publicatie op websites, brochures en andere media, tenzij opdrachtgever hier vooraf geen toestemming voor verleent. Opdrachtgever dient dit schriftelijk aan te geven. De afbeeldingen zullen niet aan derden worden doorverkocht en alleen worden gebruikt als reclame-uitingen voor IstanbulBedankjes.nl. IstanbulBedankjes.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld bij oneigenlijk gebruik van afbeeldingen door derden

 

Artikel 10. Ontbinding/opschorting/verrekening
10.1    IstanbulBedankjes.nl heeft het recht om, onverminderd haar rechten op grond van de wet, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever of bij een ingrijpende wijziging in de zeggenschapsverhoudingen bij de opdrachtgever.
10.2    De opdrachtgever is niet gerechtigd om zich tegenover IstanbulBedankjes.nl op enig opschortingsrecht, waaronder begrepen een retentierecht en/of verrekening te beroepen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1    Buiten de levering van de producten als in de overeenkomst met de opdrachtgever opgenomen en de verplichtingen als genoemd in artikel 6 is IstanbulBedankjes.nl tot geen enkele prestatie jegens de opdrachtgever gehouden.
11.2    IstanbulBedankjes.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie de schade is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de directie van IstanbulBedankjes.nl.
11.3    De schadevergoeding waartoe IstanbulBedankjes.nl verplicht zou kunnen zijn, zal nimmer de factuurwaarde van de geleverde producten met betrekking tot welke de schade is ontstaan of ten gevolge waarvan de schade is veroorzaakt, te boven kunnen gaan.

 

Artikel 12. Betaling
12.1    Betaling dient te geschieden voor levering van goederen, tenzij IstanbulBedankjes.nl en de opdrachtgever per emailbevestiging uitdrukkelijk anders overeenkomen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is) in verzuim is.
12.2    Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5% voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden. De verschuldigde rente wordt berekend over het gedeelte van het totale factuurbedrag dat niet is voldaan.
12.3    Als de opdrachtgever ook na de eerste aanmaning in gebreke blijft met de betaling van het door hem verschuldigde is hij gehouden de buitengerechtelijke incassokosten van IstanbulBedankjes.nl te vergoeden, welke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van Euro 69,=. IstanbulBedankjes.nl is niet gehouden om aan te tonen dat de buitengerechtelijke incassokosten tot voornoemd percentage c.q. bedrag daadwerkelijk door haar zijn gemaakt.
12.4    Indien de opdrachtgever de bestelling wil annuleren zijn hier kosten aan verbonden. De kosten zijn 15% van het factuurbedrag met een minimum van  Euro 15,= . Deze annuleringskosten dienen binnen het gestelde termijn aan IstanbulBedankjes.nl te zijn voldaan. De bestelling is na ontvangst van deze kosten definitief geannuleerd. Indien de bestelling binnen 24 uur na het plaatsen van de opdracht geannuleerd wordt, zijn er geen kosten door te berekenen aan de opdrachtgever. De annulering dient ten alle tijden via email aan IstanbulBedankjes.nl kenbaar gemaakt te worden.

 

Artikel 13. Privacy
13.1    IstanbulBedankjes.nl respecteert de privacy van de opdrachtgever. Wij vragen pas naar persoonlijke gegevens als er daadwerkelijk wordt besteld. Alle beschikbaar gestelde gegevens worden. Uitermate zorgvuldig behandelt en beveiligd opgeslagen. Dit geldt zowel voor de klantgegevens als de (adres)gegevens van de opdrachtgever. IstanbulBedankjes.nl zal nooit persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats aan derden verhuren, distribueren of verkopen.

 

Artikel 14. Inwerkingtreding
14.1    Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 01-12-2015.